ไมโครแรค Micro Rack

ไมโครแรค Micro Rack

 

Micro Rack เป็นชั้นวางที่พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บสินค้าขนาดเล็ก สามารถรองรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 100 ถึง 200 กิโลกรัมต่อระดับ ไมโครแร์คเหมาะสำหรับจัดเก็บชิ้นส่วน
เครื่องจักร เครื่องยนต์ และอะไหล่ขนาดเล็ก

 

Micro Rack is a rack developed to store small products. It can support the weight from 100 to 200 kg per level. Micro Rack is suitable for storing parts of machine, engine, and small spare parts

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Visitors: 86,912